Aseri Kooli põhimäärus
Aseri Kooli arengukava
Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused
Viru-Nigula valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Viru-Nigula valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord
Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Aseri vallas
Aseri Kooli kodukord
Aseri Kooli põhikooli õppekava
* Lisa 1 – Tunnijaotusplaan 2015-2016
* Lisa 2 – Loovtööde korraldamise juhend
* Lisa 3 – Aseri Kooli lihtsustatud õppekava
* Lisa 4 – Aseri Kooli õpilaste hindamise kord
* Lisa 5 – Tugisüsteemide rakendamine Aseri Koolis
* Lisa 6 – Ainekavad
Aseri Kooli sisehindamise läbiviimise kord
Aseri Kooli õpilase arenguvestluse läbiviimise kord (uuendamisel)
Aseri Kooli palgakorralduse põhimõtted
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides
Õppenõukogu töökord
Õppenõukogu reglement
Riikliku järelvalve teostajad
Kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi taotlemine ja väljaandmine
Aseri Kooli pikapäevarühma töökorraldus
* Lisa 1 – Pikapäevarühma avalduse blanket
* Lisa 2 – Pikapäevarühma kodukord
Aseri Kooli hädaolukorra lahendamise plaan
Blanketid
Võrdlustabel
Taotlus lapse Aseri Kooli võtmiseks
Avaldus lapse Aseri Kooli õpilaste nimekirjast kustutamiseks
Pikapäevarühma avalduse blanket