Aseri Kooli põhimäärus
Aseri Kooli arengukava
Viru-Nigula valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord
Aseri Kooli kodukord
Aseri Kooli põhikooli õppekava (uuendamisel)
* Lisa 1 – Tunnijaotusplaan
* Lisa 2 – Loovtööde korraldamise juhend
* Lisa 3 – Aseri Kooli lihtsustatud õppekava
* Lisa 4 – Aseri Kooli õpilaste hindamise kord
* Lisa 5 – Tugisüsteemide rakendamine Aseri Koolis
* Lisa 6 – Ainekavad
Aseri Kooli õpilase arenguvestluse läbiviimise kord (uuendamisel)
Aseri Kooli palgakorralduse põhimõtted
Aseri Kooli sisehindamise läbiviimise kord
Aseri Kooli asjaajamiskord
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides
Õppenõukogu töökord
Õppenõukogu reglement
Riikliku järelvalve teostajad
Kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi taotlemine ja väljaandmine
Aseri Kooli pikapäevarühma töökorraldus
– Pikapäevarühma kodukord
Hädaolukorra lahendamise plaan
Ametijuhendid
Riskianalüüs
* Lisa 1
* Lisa 2

 

E-VORMID
Taotlus lapse Aseri Kooli võtmiseks
Pikapäevarühma avaldus

Taotlus lapse Aseri Kooli võtmiseks (.docx)
Avaldus lapse Aseri Kooli õpilaste nimekirjast kustutamiseks (.docx)
B-võõrkeel avaldus (.docx)