Aseri Kooli põhimäärus
Aseri Kooli arengukava
Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused
Viru-Nigula valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Viru-Nigula valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord
Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Aseri vallas
Aseri Kooli kodukord (uuendamisel)
Aseri Kooli põhikooli õppekava
* Lisa 1 – Tunnijaotusplaan 2015-2016
* Lisa 2 – Loovtööde korraldamise juhend
* Lisa 3 – Aseri Kooli lihtsustatud õppekava
* Lisa 4 – Aseri Kooli õpilaste hindamise kord
* Lisa 5 – Tugisüsteemide rakendamine Aseri Koolis
* Lisa 6 – Ainekavad
Aseri Kooli sisehindamise läbiviimise kord
Aseri Kooli õpilase arenguvestluse läbiviimise kord (uuendamisel)
Aseri Kooli palgakorralduse juhend
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla munitsipaalkoolides
Õppenõukogu töökord
Õppenõukogu reglement
Riikliku järelvalve teostajad
Kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi taotlemine ja väljaandmine
Aseri Kooli pikapäevarühma töökorraldus
* Lisa 1 – Pikapäevarühma avalduse blanket
* Lisa 2 – Pikapäevarühma kodukord
Blanketid
Võrdlustabel
Taotlus lapse Aseri Kooli võtmiseks
Avaldus lapse Aseri Kooli õpilaste nimekirjast kustutamiseks
Pikapäevarühma avalduse blanket

Aseri Lasteaed
Aseri Kooli lasteaia kodukord
Aseri Kooli lasteaia tegevuskava
Aseri Kooli lasteaia õppekava
Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades
Blanketid
Lapsevanema avaldus lasteaeda võtmiseks
Lapsevanema avaldus lasteaia koha kasutamise lepingu lõpetamiseks