Aseri Koolist saab taotleda lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi väljaandmist, kui:
• algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
• tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
• algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
• algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
• algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Vormistamise tasu on 7 eurot.
Maksimaalne vormistamise aeg kuni 30 päeva.

Allkirjastatud taotlus, kuhu on märgitud taotluse esitamise põhjus, isikuandmed, kooli lõpetamise aasta esitatakse Aseri Kooli kantseleisse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna e-postile kool@aserik.edu.ee

Taotluse blanketi saab alla laadida siin või väljastatakse kooli kantseleis.

Vastavalt „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ 13.08.2010 määrusele nr 113, peatükk 5, § 19 on Aseri Koolil õigus lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi väljaandmisest keelduda, kui:
• duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
• puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;

Direktori otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Lähemalt saab määrusega tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/111092012010